21-10
Najaarsvergadering op 24 november 2014
Afbeelding: fcwinterswijk_uitnodiging

Secretariaat
B.W. Beusink
Morgenzonweg 1
7101 BG  Winterswijk
Email: wilfredbeusink@fcwinterswijk.nl

Jaarvergadering
November 2014Hierbij nodigen wij u uit voor de
ALGEMENE LEDENVERGADERING
op maandag 24 november 2014 a.s. in het clubhuis
Aanvang 20.00 uur

AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen voorjaarsvergadering d.d. 16 juni 2014 (zie de link onderaan)
4. Jubilea (< 50 jaar)
5. Jaarverslag 2013-2014 FC Winterswijk (zie de link onderaan)
6. Jaarverslag penningmeester
     - jaarrekening 2013-2014
     - begroting 2014-2015
     - contributie 2014-2015
     (zowel de begroting als de contributie voor het lopende boekjaar zijn reeds in de voorjaarsvergadering vastgesteld)
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming nieuwe kascommissie (alleen het lid dat namens FC Winterswijk in de kascommissie zitting heeft is aftredend).
    Aftredend is de heer Hans Jager en het bestuur stelt voor de heer Edwin de Vries als nieuw lid van de kascommissie te benoemen.
9. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren Erwin Wiggers en Michel Frenken.
    Door het bestuur wordt voorgesteld de heren Pieter Tomesen (vice-voorzitter) en Henk Graaskamp (facilitaire zaken) in de ontstane vacatures te benoemen.
    Tussentijds aftredend is de heer Heino ter Haar (VTZ). Door het bestuur wordt voorgesteld de heer Hans Kranen in de ontstane vacature te benoemen.
    Op grond van artikel 9 lid 2 sub a van de Statuten en artikel 12 lid 2 en 3 van het Huishoudelijk Reglement kan door stemgerechtigde leden een (mede/tegen) kandidaat voor een bestuursfunctie worden             gesteld.
    Dit dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te zijn ondertekend door tenminste vijf stemgerechtigde leden
    en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat.
10. Rondvraag
11. Sluiting


Klik hier voor de notulen van de voorjaarsvergadering van 16 juni 2014.

Klik hier voor het jaarverslag 2013-2014 FC Winterswijk.

Deel dit bericht