11-11
Nieuwe bestuursleden FC Winterswijk gepresenteerd tijdens ledenvergadering
Afbeelding: fcwinterswijk_van_het_bestuur

Op 9 november jl. heeft FC Winterswijk haar traditionele najaarsvergadering gehouden. Vanwege de coronamaatregelen werd deze keer noodgedwongen gekozen voor een online vergadering vanuit de studio's van Soundsolution, waarbij leden via een toegestuurde link konden meekijken en uiteraard ook meepraten. Twee belangrijke onderwerpen uit deze vergadering worden hieronder toegelicht.

Bestuursverkiezing

Naast de gebruikelijke onderwerpen vond bij de bestuursverkiezing de herverkiezing plaats van onze voorzitter Gerrit te Kolste en zijn Ruut Beijers en Martin Stemerdink toegetreden tot het bestuur en is daarmee het bestuur uitgebreid met twee personen.

De voorzitter gaf een persoonlijke toelichting op het zich herkiesbaar stellen. Na zeven jaar voorzitterschap en daarvoor zitting in de fusiecommissie vind Gerrit het eigenlijk tijd om als voorzitter plaats te maken voor nieuw elan. Toch heeft hij als eindverantwoordelijke gemeend dat dit geen geschikt moment is om het scepter over te dragen, gezien de bijzondere en onzekere situatie waarin wij als club verkeren door de coronacrisis. In goed overleg met zijn bestuursleden heeft Gerrit daarom besloten zichzelf herkiesbaar te stellen, maar met daarbij de kanttekening dat Gerrit, mede afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en het vinden van een geschikte opvolger, tussentijds zal terugtreden. Het bestuur zal de komende periode een profiel opstellen voor de nieuwe voorzitter en het werven daarvan concreet verder oppakken. 

De uitbreiding van het bestuur met twee personen is enerzijds om voor te sorteren op het aanstaande vertrek van onze voorzitter, mocht zich een kandidaat vanuit het bestuur aandienen en anderzijds om te zorgen voor een betere spreiding van de leeftijdsopbouw binnen het bestuur en daarmee ook een breder draagvlak binnen FC Winterswijk. De huidige uitbreiding naar zes personen is dus nadrukkelijk geen doel op zich, maar door de omstandigheid ingegeven en het aantal bestuursleden kan dus in de toekomst ook weer afnemen.

Met Martin en Ruut treden twee ambitieuze bestuursleden toe tot het bestuur en wij zijn ervan overtuigd dat zij met hun jarenlange betrokkenheid bij FC Winterswijk, goede feeling met hun achterban en hun enthousiasme voor een nieuwe dynamiek zullen zorgen binnen het bestuur en FC Winterswijk! 

Voetbalvisie FC Winterswijk 2.0 

Tevens werd tijdens de ledenvergadering bekend gemaakt dat het bestuur op dit moment een werkgroep samenstelt voor het herijken van onze voetbalvisie, met als werktitel: “Voetbalvisie FC Winterswijk 2.0”.

Zeven jaar na de fusie is het bestuur, mede ook door signalen vanuit de leden, van mening dat FC Winterswijk behoefte heeft aan een herijking van onze voetbalvisie voor de komende jaren. Een club brede voetbaltechnische visie, waarin onze ambities en de samenhang tussen de jeugd, senioren, zaterdag- en zondagvoetbal, zowel prestatief als breedtesport geborgd dienen te worden.

Dit plan moet in januari 2021 klaar zijn voor invoering, zodat wij hiermee voor het komende seizoen voortvarend aan de slag kunnen. Vanuit het bestuur zullen Ruut Beijers en Martin Stemerdink zitting nemen in deze werkgroep en de overige namen worden op dit moment ingevuld. 

Bestuur FC Winterswijk

Deel dit bericht