27-02
Overleg met gemeente over verkeersveiligheid rond sportpark Jaspers
Afbeelding: fcwinterswijk_algemeen

Op donderdag 16-2-2017 heeft een afvaardiging van het bestuur op het gemeentekantoor overleg gehad over de verkeersveiligheid rond sportpark Jaspers en in het bijzonder de situatie bij onze parkeerplaats.

Namens de gemeente Winterswijk waren aanwezig de volgende functionarissen:
Een ecologe, verkeerskundige, beheerder openbare verlichting en teamcoördinator Openbare Ruimte.

Aanleiding
Het overleg is geïnitieerd n.a.v. een recent ongeluk t.p.v. de inrit van onze parkeerplaats. Doel van de bespreking was om gezamenlijk de kern van de problematiek helder te krijgen en oplossingsrichtingen te bedenken.

Probleemschets
Sinds de aanleg van het parkeerterrein is reeds vaker door FC Winterswijk en de gemeente Winterswijk gesproken over maatregelen ter verbetering van de situatie. Vooral op het gebied van verlichting zijn reeds diverse aanpassingen uitgevoerd (binnen de kaders van de flora- en faunawet). Door de aanwezigen is vastgesteld dat op het gebied van verlichting het maximale gedaan is en dat het verlichtingsniveau acceptabel is.

Ondanks dat wordt de situatie nog als onvoldoende veilig ervaren. Na een open discussie zijn twee oorzaken benoemd:

Houding en gedrag van verkeersgebruikers rond de toegang van het sportpark
- Dagelijks pieken met brengen en halen, fietsers en auto’s.
- Onbegrip tussen de verschillende verkeersgroepen.
- Verlichting fietsen.
- Gebruik ‘kortste weg’.

Complexe verkeerssituatie op kruising
- 5 wegen en fietspaden komen hier bij elkaar.
- Doorgaand fietspad Jaspersweg onderdeel van kruising.
- Inrit is ook voor zwembad en schietvereniging.
- Zichtbelemmering door beplanting.
- inzet verkeersregelaars niet uitvoerbaar voor de FC Winterswijk

Conclusie vergadering
Gezamenlijk wordt geconcludeerd dat nadere uitwerking van beide punten, bij voorkeur integraal, wellicht tot verbetering kan leiden. De gemeente geeft aan dat een ´frisse´ blik op de kruising mogelijk tot nieuwe mogelijkheden leidt.

Gemaakte afspraken
- De gemeente gaat de situatie opnieuw bekijken.
- Terugkoppeling naar de moeder van het aangereden kind door FCW.
- Rond 1 april komt er een vervolg, waarbij een mogelijke oplossingsrichting in zicht komt.

Het bestuur zal u uiteraard op de hoogte houden van het vervolgtraject.

Deel dit bericht